HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG ĐẶNG VIỆT LÊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Họ và tên: Đặng Việt Lê

Quốc tịch: Việt Nam

THÀNH VIÊN HĐQT

Upload Image...

ÔNG NGUYỄN VIỆT HÀ

Tổng Giám Đốc

ÔNG NGUYỄN VĂN TIẾM

Thành viên HĐQT

Giám đốc nhà máy

BAN GIÁM ĐỐC

ÔNG ĐẶNG VĂN DUẨN

Giám Đốc Kỹ Thuật

BÀ HOÀNG THỊ LAN

Giám Đốc Chi Nhánh TP.HCM

BÀ NGUYỄN THU TRANG

Ban Kiểm Soát Tài Chính